• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • whatsapp (6)

SƏHV SALINAN 5 TERMİN

Updated: Aug 6, 2020

Əminəm ki, böyük əksəriyyət dövlət təşkilatlarına aid bu 5 anlayışı çox zaman sinonim kimi anlayır. Onların fərqini aydınlatmaq üçün, rus/ingilis dillərindəki qarşılığını qeyd etməklə Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə əsaslanıram:


ÖLKƏ (СТРАНА / COUNTRY)

1. Məmləkət, diyar; yer, ərazi.

2. Bir dövlətin idarəsi altında olan yerlər

3. Tərkibində muxtar vilayət olan böyük inzibati-ərazi bölgüsü


DÖVLƏT (ГОСУДАРСТВО / STATE)

1. Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü.


HÖKUMƏT (ПРАВИТЕЛЬСТВО / GOVERNMENT)

1. Dövlət hakimiyyətinin, dövləti bilavasitə idarə edən icraedici və sərəncamverici orqanı.


XALQ (НАРОД / PEOPLE)

1. Ölkənin, dövlətin sakinləri, əhalisi.

2. Millət.

3. Eyni yerdə yaşayan adamlar, camaat.


MİLLƏT (НАЦИЯ / NATION)

1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən sabit birliyi.

2. Dövlət, ölkə mənasında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.

9 views

E.:  opsy.az@gmail.com

Baku, Azerbaijan

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • instagram (2)